Top

Depo Satış Sözleşmesi

Eşya Depolama Sözleşmesi

Şirket Merkezi: Emniyet Mah. Afet Sokak No: ¾ Yenimahalle / ANKARA

Depo : Selpa Sanayi Sitesi Dağyaka Mah. 2038. Cad. No:4 Kazan/ANKARA                                                           Müşteri No: ………………………

MADDE– 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1 : İşbu “EŞYA DEPOLAMA Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Bir tarafta …………………………………………. (sözleşmede kısaca ‘’Müşteri’’ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta depolama merkezi, Selpa Sanayi Sitesi Dağyaka Mah. 2038. Cad. No:4 13/1 Blok Kazan/Ankara’da bulunan Birsel Zafer Öztürk- Depoevi Lojistik (sözleşmede kısaca ‘’Depoevi’’ olarak anılacaktır.)Aşağıdaki yazılı hüküm ve şartlarda mütabık kalarak işbu Eşya Depolama Sözleşmesini kendi iradeleri ile imzalamışlardır.

MADDE – 2 : TANIMLAR

2-1 : Mobil Depo : Müşteri’nin teslim edilen Eşyalarının depolandığı (1.44*2.09*2.08 = 6.2 m3) konteynerdir.

2.2 : Sabit Depo : Müşteri Eşyalarınındepolandığı 20 Feetlik (2.34*5.89*2.40 = 33 m3’lük) konteynerdir.

2.3 : Palet Üstü Depo: Müşteri Eşyalarının Euro palet (80*120) veya özel ölçü palet üzerinde dışı ambalajlı bir şekilde raflarda saklanmasıdır.

2.4 : Parsiyel Depo : Müşterinin eşyalarının depo içerisinde açık olarak zemin üzerinde depolanmasıdır.

2-5 : Depolama Süresi : Sözleşmede belirtilen sınırlı süredir.

2-6 : Depolama Ücreti : Müşteri tarafından, sözleşmenin imzalandığı gün, peşin olarak ödenen işbu sözleşmede belirlenen meblağı ifade eder. Müşteri EFT veya Havale olarak kira ödemesini gerçekleştirir.Müşteriler depolama ücretini peşin olarak TEB BANKASI, Şaşmaz ŞUBESİ , HESAP NO :52310914 veya IBAN TR 13 0003 2000 0000 0052 3109 14 ‘e EFT veya banka havalesi olarak yatırır.

2-7 : Ek Ücretler : a)Eşyayı paketleme. b) Bedenen taşıma , c) Paketleme malzemeleri (karton koli, havalı naylon, streç naylon, depo asma kiliti vs) 2-8 : Eşya Listesi : Depolanan eşyanın belirtildiği dökümü ifade eder ve fotoğraf veya video ile desteklenebilir.

2-9 : Depolanacak Yer : Depoevi, Müşteri’nin Eşyalarını mülkiyeti kendisine ait, kapalı, güvenlik kameralı, yangın ve hırsız alarm sistemi olan depolarda muhafaza edecektir.

MADDE – 3: KONU VE KAPSAM

3.1 İşbu sözleşme; DEPOEVİ tarafından; EŞYA SAHİBİ’nin mülkiyetinde veya kullanımında olan EŞYA’nın DEPOEVİ’nde saklanması hakkındadır. a)Sözleşme süresi……………………..tarihinde başlar ve ……………………tarihinde biter.

b) EŞYA’lar ilgili liste taraflarca birlikte yapılır. Gerekli durumlarda fotoğraf veya video ile desteklenir.

c) EŞYA’ların saklama süresi sınırlıdır.

MADDE – 4 : DEPOEVİ’nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4-1 : Depoevi Müşteri’nin Eşyalarını niteliğine uygun olarak saklanacağı Depoyu Müşteri’nin hizmetine işbu sözleşmede kararlaştırılan bedel karşılığında sunmayı taahhüt eder.

4-2 : Müşteri’nin Depoevi’ne alınan eşyalarının sigorta poliçesi kapsamında olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sigortaya konu beher deponun Sigorta Poliçesinde üst limit vardır. Üst limit ; palet üstü depo 1.000 TL, Mobil depo 5.000 TL, Sabit depo 10.000 TL’dir.Özel olarak sıra dışı kıymetli eşya Depolama Hizmetinde bedeli Müşteriye ait olmak şartıyla özel sigorta poliçesi yaptırılır.

4-3 : Sözleşme süresi boyunca Depoevi talep halinde Eşyalara müşterinin ulaşmasına destek verir. Kısmen eşya almak veya ilave eşya koymak için Müşteri şahsen Depoların bulunduğu Depoevi’nin deposuna gelmek durumundadır.

4-4 : Müşteri eşyalarını Depoevi’nin Selpa Sanayi Sitesi Dağyaka Mah. 2038.Cad. No;4 Kahramankazan/ANKARA adresinde bulunan deposuna getirir ve kiraladığı depoya eşyalarını kendi yerleştirir.Müşterinin eşyaları kapalı,güvenli depolarda muhafaza edilir.

4-5 : Müşteri tarafından Depoevi’ne depolanmak üzere teslim edilen eşyaların iadesi ise iş bu Sözleşme’nin tarafı Müşteri’ye veya atayacağı temsilcisine yapılacaktır.

4-6 : Sözleşme süresinin dolmasından itibaren 2 ay (iki ay) içerisinde Müşteri sözleşme konusu eşyaları geri teslim almazsa veya DEPOEVİ’ne süre uzatımı ile ilgili yazılı bir bildirimde bulunmazsa ve bu bildirim yapılmasına rağmen Sabit Depo, Mobil Depo,Palet Üstü Depo veya Parsiyel Depo’nun depolama ücreti birbirini takip eden 2 ay (iki ay) ödenmedi ise ,DEPOEVİ, Müşteri’nin malları üzerinde SATIŞ ,BAĞIŞLAMA, HİBE HAK ve YETKİSİNE SAHİP OLACAK olup; Müşteri EŞYA SAHİBİ bu hususa muvafakat ettiğini ve bu hususta bir alacak, defi, takas, cayma ve sair hak talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrı kabili rücü olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4-7 : Bahsi geçen 2 aylık (iki aylık) sürede, DEPOEVİ Depolama Hizmet Bedeli’ne hak kazanacak olup, bu bedeli derhal Müşteri’den tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

4-8 : Sabit Depo, Mobil Depo,Palet Üstü Depo veya Parsiyel Depo’da depolanacak Eşyaların belirtilen listesi tutulur. Depolanacak eşyada görülen hasarlar listeye konulmuş ise müşteri hak talep edemez.

4-9 : Bir yılı aşkın sözleşmelerde, depolama ücretine güncelleme yapılır. Aylık kira bedelleri, birinci kira yılı sonundan başlamak üzere, kira süresince, her kiralama yılının sonunda; Türkiye İstatistik Kurumunun(TÜİK) açıkladığı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamaları oranında artırılacaktır. TÜFE ve ÜFE için oniki aylık ortalamalar göre değişim oranları ‘esas’ alınacaktır.Bu şekilde bir sonraki yılın zamlı kira bedelleri hesap edilerek ödenecektir.

MADDE – 5 : MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5-1 : Müşteri Sabit, Mobil,Palet Üstü veya Parsiyel depoya akacak, kokacak, bozulacak emtia ve yanıcı, parlayıcı malzeme yerleştiremez. Kokuşma, bozulma ve akma söz konusu olduğunda Depoevi deponun içindekilerini boşaltma ya da imha etme hakkına sahiptir.

5-2 : Müşteri Sabit, Mobil,Palet Üstü veya Parsiyel Deponun tahsisinden sonra, bunların kullanılma amacı dışında herhangi başka bir talepte bulunamaz. Depolarda yasalara aykırı olabilecek hiçbir madde, emtia (bunlarla sınırlı olmaksızın; kanunen bulundurulması yasak olan mallar, hırsızlık malı ,eşya, vb.) koyamaz. Böyle bir durumun oluşması Depoevi’ne sözleşmeyi haklı nedenle feshi etme hakkı verir.İşbu nedenle doğan ya da doğma ihtimali bulunan her türlü zarardan doğrudan ve yasal yükümlülüklerden Müşteri sorumlu olacaktır.

5-3 : Teslim alınmayan mallar tasfiye edilir.

5-4 : Depoevi’nin haberi olmaksızın, Müşteri’nin Depolara koyduğu eşyalardan dolayı Depoevi ve diğer müşterilerin Eşyalarının zarar görmesi halinde Müşteri uğranılan tüm zarar ziyanı ödemekle mükelleftir.

5-5 : Müşteri eşya durum tutanağında yazılı hasarların, olağan koşullar içinde artmasından Depoevi sorumlu tutulamaz. Müşteri’nin teslim ettiği mallar ile ilgili yanlış beyanda bulunması halinde Depoevi’ne hiçbir kusur yüklenemeyeceği gibi işbu sebeple doğacak her türlü zarar ,ziyan ve kayıptan müşteri mesul olacaktır.

5-6 : Müşteri bedelini ödeyerek kullanıma hak kazandığı Depolara başkasına ait malı ancak Depoevi’ne yazılı olarak haber vererek ,Depoevi’nden izin alarak ve bundan doğacak tüm sorumlulukları üstlenerek koyabilir. Ancak bu tür kullandırma, süresi dikkate alınmaksızın hiçbir şekilde, işbu Sözleşme’den doğan hakların veya Sözleşme’nin zimmen de olsa devri anlamına gelmeyecektir.

5.7 : Müşteri eşyaların taşınması ve depolanması esnasında değerli ve özel eşyalarını(ziynet eşyası,para vs…) evin içinde bırakmayacaktır.Ortada bırakılan değerli ve özel eşyaların(ziynet eşyası, para vb…) kaybından Depoevi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

5-8 : Müşteri Depoevi’ndeki eşyalarını ziyaret etmek için en az 3 gün önceden Depoevi yetkililerini bilgilendirmelidir. Ziyaret saati karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır.Ziyaret saatleri resmi tatiller hariç Pazartesi-Cuma 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Cumartesi günü 09:00-12:00 saatleri arasındadır.

5-9 :Müşteri Depoevi’nde bulunan eşyalarının tamamını veya bir kısmını almak için bir hafta öncesinden müşteri hizmetlerini arayıp randevu kaydı oluşturması gerekmektedir.

5-10 : Müşteri, Sözleşme kapsamında ve Teslim Tutanağında verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDDE – 6 :ÖDEME

6-1 : Sözleşme Bedeli peşin/havale/eft ile TL olarak ödenecektir.

6-2 : Taraflarca kira süresinin uzatımına karar verildiği takdirde, Taraflarca kararlaştırılan Depolama Hizmet Bedeli esas alınarak 1 (bir) yılı aşkın kiralamalarda 4.9 maddesi geçerli olacaktır.1 (bir) yılı aşmayan kiralamalarda ücret artışı olup-olmayacağına Taraflarca yazılı karar verilecektir.

Madde – 7 : SÖZLEŞMENİN FESHİ

7-1 : Müşteri tarafından Sözleşme Bedeli’nin ödenmemesi ve/veya Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ve diğer tarafın, ihlalin giderilmesi talebini ihtarından itibaren 15 (onbeş) gün içersinde karşılamaz ise DEPOEVİ işbu sözleşmeyi derhal fesih edebilir.

7-2 : İşbu madde uyarınca Sözleşme’nin fesih edilmesi hallerinde; 5 (beş) gün içerisinde Müşteri Sözleşme konusu Eşya’yı geri teslim almazsa, DEPOEVİ, Eşya üzerinde satış, bağışlama, hibe hak ve yetkisine sahip olacak olup, sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahip olacaktır.Müşteri bu hususa muvafakat ettiğini ve bu hususta bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE – 8 :SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki hak, alacak ve yükümlülüklerini, diğer Tarafın yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemezler.

MADDE – 9 :SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ VE DEPOLAMA SÜRESİ

9-1 : Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

9-2 : İşbu Sözleşme süresi……………………………………dir ve Sözleşme başlangıç tarihi …………………………………dır.Bu sürenin sonunda Taraflarca Sözleşme’nin uzatıldığına dair yazılı bir anlaşma yapılmaması halinde işbu sözleşme sona erer.

MADDE – 10 :TEBLİGAT ADRESLERİ Taraflar, Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini yazılı olarak (mail ve faks gönderimleri dahil) diğer tarafa 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirmedikleri takdirde dahi bu hususun geçerli olacağını ve yukarıda belirtilen adreslerine yapılan bildirimlerin usulüne uygun yapılmış sayılacağını, tebligatın tüm yasal sonuçlarını kabul ve beyan ederler.

MADDE – 11 :DEĞİŞİKLİKLER Bu Sözleşmede yer alan herhangi bir madde veya kavrama ilişkin değişiklik taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça geçerli olmayacak ve hüküm doğurmayacaktır.

MADDE – 12 :ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ilk önce taraflar arasında uzlaşma yoluna gidilecektir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hallerinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE – 13 :MÜŞTERİYE KİRALANAN SABİT DEPO, MOBİL DEPO,PALET ÜSTÜ DEPO VEYA PARSİYEL DEPO’nun , DEPOLAMA ELAMANININ,ARAÇ GEREÇLERİN, EŞYA PAKETLEME, TAŞIMA, AMBALAJ MALZEMESİ, KİLİT ve NAKLİYE EK HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRMESİ A : Depolama ve ek hizmet ücretlendirmesi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B : Sabit Depo, Mobil Depo ve Palet Üstü Depo No:………………………………………………………………………

MADDE – 14 :DİĞER HÜKÜMLER Sözleşme 14 ( Ondört ) Madde’den,toplam 5 (beş) sayfadan ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC KİMLİK NO :………………………………………………….

ADI SOYADI :………...........................................

TELEFON :………………………………………………….

E-MAİL :…………………………………………………..

ADRES :…………………………………………………..

EMTİA LİSTESİ VE DEĞERİ Aşağıda genel nitelikleri yazılı Eşyalar Sabit Depo,Mobil Depo veya Palet Üstü Depoya yerleştirilerek teslim alınmıştır. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÜŞTERİ                                                                                                                             BİRSEL ZAFER ÖZTÜRK- DEPOEVİ LOJİSTİK